15-05-2017 Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 502801-N-2017 z dnia 2017-05-15 r.
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Domu Pomocy Społecznej

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Załączniki: