O instytucji

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. B. Limanowskiego 32B jest placówką przeznaczoną dla 68 osób przewlekle somatycznie chorych.

Decyzją 11/2009 z dnia 01.06.2009 r. podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego poz. Nr 60.

Budynek Domu Pomocy Społecznej, jest objęty prawną ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków decyzją A-685 z dnia 30 marca 1984 roku. Ponadto znajduje się na obszarze zabytkowej Osady Fabrycznej z wpisem do rejestru zabytków decyzją z dnia 30 stycznia 1979 r. pod numerem 520, i wchodzi w skład historycznego układu urbanistyczno- architektonicznego pod nazwą „Żyrardów XIX- wieczna osada Fabryczna”, uznanego za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 04 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 11, poz.59).

Budynek mieści się w centrum miasta, tuż obok Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Teren wokół zagospodarowany jest zielenią. W pobliżu znajduje się park miejski. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych  i wyposażony jest w windę. Dysponuje pokojami mieszkalnymi dwu, trzy i czteroosobowymi.  Mieszkańcy mają do dyspozycji świetlice (na każdym piętrze), stołówkę, pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej, punkt biblioteczny oraz kafejkę internetową.

Mieszkańcy mają zapewnione co najmniej trzy posiłki dziennie, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz systemu HACCP. Jadłospis uwzględnia również diety żywieniowe. Istnieje możliwość otrzymania posiłku dodatkowego bądź dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe     są dostępne dla mieszkańców przez całą dobę.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, opiekę higieniczną, pielęgnację w chorobie. Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Działania obejmują wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu odleżyn, zmianę opatrunków zleconych przez lekarza, podawanie leków, karmienie, pojenie, przewijanie, zapewnienie higieny osobistej, pomoc w korzystaniu ze sprzętu wspomagającego (np. wózków inwalidzkich).  Usługi opiekuńcze świadczą pielęgniarki i opiekunowie.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa, zarówno indywidualna jak i grupowa, dostosowana  do możliwości i potrzeb mieszkańców.

W jej ramach odbywają się zajęcia z :

  • arteterapii –  zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik;
  • biblioterapii – odbiór i analiza dzieł literackich;
  • muzykoterapii – wspólne śpiewanie;
  • kulinoterapii – wspólne przygotowywaniu i pieczenie różnych potraw;
  • silwoterapii – spotkania rekreacyjne na świeżym powietrzu połączone z różnymi formami terapii zajęciowej;
  • terapii zajęciowej ruchem – ćwiczenia oddechowe i ogólno-usprawniające podczas zajęć  terapeutycznych, poranna gimnastyka;
  • spotkania modlitewne (Msza Święta raz w tygodniu);
  • terapii indywidualnej

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z aktywności ruchowej w formie indywidualnej i grupowej prowadzonej przez rehabilitanta.

Średni miesięczny koszt utrzymania zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr 11/2024 z 14 lutego 2024r.  wynosi 6 876,00 zł i obowiązuje od 1 marca 2024 roku.

W Domu aktywnie działa Rada Mieszkańców, która w imieniu wszystkich mieszkańców współpracuje z personelem odnośnie spraw dotyczących życia domu. Systematyczne spotkania Rady Mieszkańców pozwalają na bieżąco poruszać tematy funkcjonowania Domu, wszystkich spraw problemowych dotyczących organizacji usług, w celu podnoszenia ich standardów.