06-09-2017 Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 582844-N-2017 z dnia 2017-09-06 r. 
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Domu Pomocy Społecznej

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Załączniki: