KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Kształcenie ustawiczne jest swoistą odpowiedzią na ciągle zmieniający się świat. Formą przystosowania się do zawirowań kulturowych, społecznych i zawodowych – ustawicznie zachodzących w naszym otoczeniu. Jest szereg instytucji, które statutowo zajmują się, wprost lub pośrednio, wspieraniem osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy. Jedną z nich jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Pozwala on na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Nie pierwszy to raz, kiedy DPS skutecznie pozyskał z niego środki na przeprowadzenie szeregu szkoleń. W tym roku przeszliśmy szkolenia z tematów: „Pierwsza pomoc przedmedyczna w DPS”, „Elementy przymusu bezpośredniego – przepisy prawa”, „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej – prowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych”, „Indywidualny Plan Wsparcia i procesy adaptacyjne w DPS” oraz „Radzenie sobie ze stresem, emocjami i sytuacjami trudnymi w zespole”. A wszystko to w celu podnoszenia kwalifikacji zespołu i przyczynienia się do wzrostu jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców.