Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Limanowskiego 32 B, 96-300; Żyrardów.
Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 855-32-70 lub adres email: dps@dpszyrardow.pl
2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Iwoną Olejniczak pod numerem telefonu: 22-350-01-40  bądź adresem e-mail: joanna.trusinska@inbase.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa oraz realizacji zadań statutowych Administratora.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.  
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.
Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym i jest niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt. 3, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie skorzystanie z usług DPS lub zawarcie umowy.
W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny